Sustainability

可持续发展的举措

Column

方便面专栏

Contact /
Become a Member

咨询/入会指南

面向协会会员的页面

总需求一览表

Global Demand

单位 : 亿份

截止2021年5月11日

国名/地域 2016 2017 2018 2019 2020
1 中国/香港 385.2 389.6 402.5 414.5 463.5
2 印度尼西亚 130.1 126.2 125.4 125.2 126.4
3 越南 49.2 50.6 52.0 54.3 70.3
4 印度 42.7 54.2 60.6 67.3 67.3
5 日本 56.6 56.6 57.8 56.3 59.7
6 美国 41.2 41.3 45.2 46.3 50.5
7 菲律宾 34.0 37.5 39.8 38.5 44.7
8 韩国 38.3 37.4 38.2 39.0 41.3
9 泰国 33.6 33.9 34.6 35.7 37.1
10 巴西 23.7 22.5 23.9 24.5 27.2
11 尼日利亚 16.5 17.3 18.2 19.2 24.6
12 俄罗斯 15.7 17.8 18.5 19.1 20.0
13 马来西亚 13.9 13.1 13.7 14.5 15.7
14 尼泊尔 13.4 14.8 15.7 16.4 15.4
15 墨西哥 8.9 9.6 11.2 11.7 11.6
16 台湾 7.7 8.2 8.3 8.3 8.7
17 沙特阿拉伯 5.1 5.2 5.5 5.6 8.3
18 缅甸 5.7 5.9 6.0 6.2 6.6
19 澳大利亚 3.8 3.9 4.1 4.2 4.4
20 英国 3.0 3.2 3.4 3.5 3.9
21 柬埔寨 2.8 3.3 3.3 3.5 3.7
21 孟加拉国 2.9 3.5 3.1 3.7 3.7
23 南非 2.0 2.1 2.6 2.8 3.5
23 埃及 2.1 2.1 2.2 2.8 3.5
25 波兰 2.9 2.9 3.1 3.1 3.2
25 乌克兰 2.8 3.3 3.2 3.4 3.2
27 德国 2.3 2.4 2.6 2.7 3.1
28 哈萨克斯坦 2.4 2.1 1.7 2.5 2.8
29 危地马拉 2.7 2.7 2.3 2.5 2.6
30 巴基斯坦 1.7 1.9 1.9 2.0 2.2
31 加拿大 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
32 斯里兰卡 N/A N/A 1.7 1.8 1.8
32 土耳其 0.3 0.4 0.7 1.2 1.8
34 秘鲁 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6
35 新加坡 1.3 1.3 1.3 1.2 1.5
36 乌兹别克斯坦 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4
37 埃塞尔比亚 0.4 0.5 0.8 0.8 1.2
38 法国 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
38 新西兰 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
40 肯尼亚 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
41 西班牙 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7
41 捷克 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
43 伊朗 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
43 瑞典 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
45 荷兰 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
46 匈牙利 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
47 意大利 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
48 智利 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
48 丹麦 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
48 哥伦比亚 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
48 比利时 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
52 哥斯达黎加 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 芬兰 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
52 瑞士 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55 阿根廷 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04
其他 10.7 13.1 10.1 8.6 8.0
合计 975.2 1001.1 1036.2 1064.2 1165.6

世界方便面协会 (WINA) 统计

【注】
※一部分的国家·地区的数字有所修改。 ※数量中有四舍五入,所以和合计的数字可能有出入。